rp_ts.jpg

Thí sinh vui v» ra vÁ sau khi k¿t thúc môn thi Sí t¡i hÙi Óng thi tr°Ýng ¡i hÍc s° ph¡m TP.HCM trong kó thi THPT quÑc gia 2016. ¢nh: Hïu Khoa

rp_ts.jpg
Đánh giá bài viêt này

Gọi Ngay

error: Content is protected !!