Thực tế hiện nay ở Việt Nam, vì còn có tư tưởng sính bằng cấp chính vì vậy nhiều người muốn có tấm bằng đại học, thạc sĩ, cao học để thăng quan tiến chức trong bộ máy nhà nước cũng như các công ty doanh nghiệp, chính vì vậy xảy ra tình trạng “thầy