Nhiều đề kiểm tra học kỳ 2 vừa qua ở một số trường tại TP.HCM tạo điều kiện tối đa cho học sinh thể hiện được quan điểm và tư duy phân tích thực tế. Hướng ra đề này giúp giáo viên mạnh dạn hơn trong quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy. Mang hơi thở